Putkilahden kyläseura ry

 15.12.2002 hyväksytyt säännöt

 

 

SÄÄNNÖT

 

 

                      Yhdistyksen nimi on Putkilahden kyläseura ry ja sen kotipaikka on Korpilahden kunta ja toimialueena Putkilahden kylä. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

                      Seuran tarkoituksena on

·         työskennellä toimialueensa sivistyksellisten , sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi

·         olla toimialueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja yhteistoiminnan kehittäjänä

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

·         järjestää kursseja, iltamia, tupailtoja, kilpailuja, arpajaisia ja retkiä

·         tukee jäsentensä osallistumista koulutukseen

·         järjestää tilaisuuksia neuvotella ja päättää kylän yhteisistä asioista

·         edustaa kyläkuntaa ulospäin yhteisissä asioissa

·         edesauttaa talkootoimintaa

·         ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja

·         omistaa ja ylläpitää kiinteää ja irtainta omaisuutta

·         tekee kylää tunnetuksi

·         vaalii yhteisön kulttuurihistoriallista taustaa

·         edesauttaa kylällä toimivien yritysten toimintaa

·         myöntää lahjoituksia tai stipendejä kylän tulevaisuutta parantavien toimien johdosta

·         toimii yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa

 

 

                      Seuran jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka johtokunta hyväksyy jäseneksi. Jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun. Johtokunta pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

 

                      Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Jäsenistä vuosittain puolet on erovuorossa. Johtokunnan puheenjohtajana voi toimia sama henkilö enintään kaksi (2) toimikautta peräkkäin.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajana ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Rahastonhoitajan johtokunta voi valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunnan ulkopuolelta valitulla rahastonhoitajalla on oikeus osallistua seuran johtokunnan kokouksiin ja käyttää puhevaltaa seuran raha-asioita koskevissa asioissa.

Johtokunta voi tarvittaessa valita toimintansa toteuttamista varten erillisiä itsenäisesti toimivia jaostoja, joissa on enintään neljä (4) jäsentä. Jaostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, jolla on oikeus osallistua ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksissa. Seuran puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä jaostojen kokouksissa.

 

 

                      Seuran varsinaiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Seuran kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kylän ilmoitustaululla ja niissä lehdissä, joista syyskokous päättää, vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

 

 

                      Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.       Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

2.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.       Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.

4.       Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

5.       Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

 

                      Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 

1.       Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa.

2.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.       Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

4.       Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus.

5.       Valitaan joka toinen vuosi seuran johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

6.       Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalla ja kolme (3) varajäsentä.

7.       Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkistamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.

8.       Päätetään seuran koollekutsumistavasta 5§:n määräämissä rajoissa.

9.       Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on annettu esitys ennen kokousta  tai jotka johtokunta haluaa kokoukselle esittää.

 

 

                      Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai johtokunnan nimeämä kolmas henkilö. Tilien käyttöoikeudesta ja seuran edustusoikeudesta päättää seuran johtokunta vuoden ensimmäisessä kokouksessaan järjestäytymisen yhteydessä.

 

                      Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

 

10§                      Päätös seuran purkamisesta tai sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vain seuran kokouksessa, mikä on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään ¾ annetuista äänistä

 

11§                      Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään seuran viimeisen kokouksen määräämällä tavalla seuran tarkoituksen edistämiseen.

 

12§                      Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, seura noudattaa voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä.