www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke

Putkilahden kylälehden kolmessa aikaisemmassa numerossa (2-4/03) on kerrottu Putkilahden maisemanhoidon kehittämis- hankkeen käynnistymisestä. Nyt kerrotaan tarkemmin, mistä oikein on kyse. Ohessa on tiivistelmä hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää perustiedot hankkeesta. Sen tarkoituksena on tukea suunnittelun avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan miten Putkilahden kyläläiset, kesäasukkaat, kylällä toimivat yhteisöt, viranomaiset ja asiantuntijaorganisaatiot voivat osallistua hankkeeseen. Tavoitteena on varmistaa huolellisesti valmisteltu lopputulos ja parantaa hankkeen tavoitteiden toteutumista. Täyttämällä ja palauttamalla kyselyn voit vaikuttaa maisemanhoidon suunnitteluun. (Sama kysely löytyy myös Putkilahden kylälehden toukokuun numerosta).

Hoidettu kylänraitti on Putkilahden käyntikortti.
Kuva: Valto Koskinen

Hankkeen tavoitteet
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen tavoitteena on turvata Putkilahden maisema-arvojen säilyminen ja kehittää alueen maisemanhoitoon uusia toimintamalleja:
1) laatimalla kylälle ajantasainen maisemanhoidon suunnitelma ja osana sitä maisema-analyysi ja rakentamistapaohjeet, jatkamalla maisemapainotteisten metsäsuunnitelmien tekemistä;
2) selvittämällä edellytykset perustaa alueelle luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue tukemaan kylän kehitystä;
3) tukemalla yleiskaavatyön käynnistymistä kylällä.

Laadittava ajantasainen maisemanhoitosuunnitelma palvelee samanaikaisesti myös tavoitteita 2 ja 3 ja se valmistuu hankkeen loppuun eli vuodenvaihteeseen mennessä. Miten pitkälle maisema-alueen perustamisessa tai kylän yleiskaavoituksen käynnistämisessä päästään riippuu yhteisen näkemyksen ja tahdon löytymisestä eri yhteistyötahojen välillä.

Suunnittelualue
Maisemanhoidon suunnittelualueen / mahdollisesti perustettavan maisema-alueen rajauksen lähtökohtana käytetään valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta. Rajausta voidaan muokata tästä niin, että tuloksena on maisemarakenteeseen perustuva ominaispiirteiltään yhtenäinen kokonaisuus.

Työssä käytettävät rajausvaihtoehdot olisivat alkuvaiheessa seuraavat (kts.kartta tästä):
1) valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus
2) valtakunnallisesti arvokas maisema-alue laajennettuna niin, että se kattaisi myös aiemmin tehtyjen maisemanhoitosuunnitelmien alueet
3) edellisiä laajempi kokonaisuus, jossa alue ulottuisi lännessä Päijänteen rantaan saakka.

Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla lopullinen malli, vaan suunnittelun yhteydessä tehtävä maisema-analyysi voi tuoda rajaukseen uusia perusteluita ja rajaus voi työn aikana täsmentyä. Rajausvaihtoehtoja pidetään esillä suunnittelun aikana.

Hankkeen toimenpiteet
Maisemanhoidon kehittämishankkeen toiminta-aika on 1.4. - 31.12.2003. Suunnittelu etenee karkeasti ottaen näin: Huhti-toukokuussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkastellaan aiempia selvityksiä ja suunnitelmia ja niiden vaikuttavuutta sekä toteutetaan asukaskysely. Kesä-elokuussa painopiste on maastotyössä - vanhat suunnitelmat kootaan yhteen ja niiden "päälle" laaditaan uusi, konsultti tekee maisema-analyysin ja rakentamistapaohjeet ja myös käytännön maisemanhoitoa on tarkoitus tehdä talkoilla. Syys-joulukuussa työstetään maisemanhoitosuunnitelmaa, mietitään sen pohjalta seuraavan vuoden työkohteita ja mahdollista jatkohanketta ja valmistellaan maisema-alueen perustamispäätösehdotusta. Jos halukkaita maanomistajia löytyy metsäkeskus hakee rahoitusta maisemapainotteisten metsäsuunnitelmien laatimiseen kesäkuun loppuun mennessä. Rahoituksesta päätetään syyskuussa. Tarkemman työohjelman saat halutessasi hankevetäjältä.

Putkilahdessa järjestettiin jo toinen kyläilta 28.4.2003. Vuorovaikutus kyläläisten ja hankkeen suunnittelijoiden välillä on tärkeää.
Kuva: Osmo Weijo

Miten voin osallistua ja vaikuttaa?
Osallistumalla asukkaat saavat tietoa suunnittelusta ja mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen sisältöön ja tavoitteisiin. Vastaavasti suunnittelusta vastaavat saavat tietoa alueesta, asukkaiden kokemuksista ja arvostuksista.

Osallistua voi eri tavoin. Hankkeessa on tähän mennessä järjestetty kaksi kyläiltaa 20.3. ja 28.4. Jatkossa on tarkoitus järjestää ainakin kaksi lisää. Syyskuussa maisemanhoitosuunnitelman luonnos ja tehdyt selvitykset ovat nähtävillä ja kommentoitavina. Joulukuussa maisemanhoitosuunnitelma ja hankkeen loppuraportti julkistetaan. Samalla myös ensimmäinen versio maisema-alueen perustamispäätösehdotuksesta voisi olla nähtävillä, edellyttäen että maisema-alueen perustamistyö etenee suunnitellusti. Näiden lisäksi voidaan tarpeen mukaan järjestää teemailtoja.

Kyläilloissa on esitelty tiedotus- ja osallistumistapoja. Tiedon hankkimismenetelmistä kannatusta saivat kysely, kyläillat ja henkilökohtaiset yhteydenotot paikallisiin asukkaisiin suunnittelijan taholta. Tiedon jakamisessa ylitse muiden nousi kuukausittain ilmestyvä kylälehti sekä Putkilahden kyläseuran internetsivut. Vuoropuhelun kannalta tärkeinä pidettiin kyläiltoja ja sitä, että hankevetäjä olisi kyläläisten tavattavissa. Tämän vuoksi on Liisa Horppila-Jämsä pitää ns. päivystysvastaanottoa sinisellä koululla tiistaisin klo 9-10 viikoilla 20-33. Tiistaisin hankevetäjä on koko päivän Putkilahdessa ja hänet tavoittaa kännykästä. Käytännön toiminnassa talkoot yksinomaan katsottiin riittämättömäksi menetelmäksi. Maiseman hoidossa vanhojen konstien rinnalle tarvitaan uusia keinoja. Kaikki ideat ovat tervetulleita!

Yhdeksi osallistumistavaksi on ideoitu heinäkuulle myös ns. maisemakävelyjä, joita on tarkoitus tehdä eri puolilla kylää. Tästä kerrotaan jatkossa tarkemmin. Jos haluat suunnittelijan kotikäynnille tutkailemaan tilatason maisemanhoidon mahdollisuuksia, se on mahdollista kesäkuusta lähtien. Toukokuussa on tarkoitus tehdä yleissuunnittelua. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastellaan aiemmin tehtyjä suunnitelmia samanaikaisesti ja katsotaan, miten ne ovat toteutuneet ja minkälaisia hoidon tarpeita on jatkossa. Ennen maiseman yksityiskohtiin menemistä pitää olla yleisnäkemystä alueen hoidon tarpeista ja tavoitteista.

Putkilahdessa on useita inventoituja, arvokkaita perinnemaisemia. Niiden hoitoon voi saada TE-keskuksen myöntämää erityistukea.
Kuva: Reija Kivelä

Mistä saan tietoa? Hankkeesta, sen etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan kuukausittain Putkilahden kylälehdessä. Lisäksi ilmoitukset hankkeen kyläilloista ja muista tapahtumista tulevat kyläkaupalle ja koululle. Hankkeesta tiedotetaan myös Putkilahden kyläseuran internetsivuilla osoitteessa www.putkilahti.net.

Lisätietoa hankkeesta saat suoraan kysymällä suunnittelija Liisa Horppila-Jämsältä. Osoite: Keski-Suomen ympäristökeskus, PL 110, 40101 Jyväskylä. Puhelin: 014- 697 211, GSM 040-555 8925. Sähköposti: liisa.horppila-jamsa@ymparisto.fi. Viikoilla 20-33 tavattavissa myös Putkilahdessa sinisellä koululla tiistaisin klo 9-10.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 5/toukokuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke