www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemanhoitokyselyn tulokset

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke / Asukaskyselyn tulokset

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke järjesti keväällä 2003 asukaskyselyn, jolla haettiin tietoa maisemanhoidon suunnittelun ja jatkotoimien taustaksi. Kysely jaettiin toukokuun kylälehden mukana. Lisäksi kyselyä oli jaossa Virran puodissa ja Korpilahden kunnan virastossa sekä kirjastossa. Kyselyyn on koko hankkeen keston ajan voinut vastata myös kyläseuran nettisivuilla, mutta vastausaika päättyy nyt, kun kyselyn tulokset julkaistaan, nimettöminä luonnollisesti. Kyselyitä palautui postin ja sähköpostin välityksellä yhteensä 11 kpl. Vastausprosentti oli kylälehden levikkiin suhteutettuna 5 %.

Toukokuun kylälehdessä ja nettivivuilla oli 6 kysymystä:

1. Miten Putkilahden maisema on muuttunut viime vuosikymmenen aikana? Mitkä muutokset ovat olleet hyviä ja mitkä huonoja?
2. Mikä alueella on kaunista / arvokasta? Mitkä ovat alueen ominaispiirteet?
3. Mitkä kohdat ovat ongelmallisia? Miten niitä voitaisiin hoitaa?
4. Millaisia tarpeita oman lähiympäristösi maisemanhoidossa on? Millaista tukea kaipaat lähimaisemasi hoidossa?
5. Miten tärkeänä pidät suunnittelualueen rajauksen ulottamista lännessä Päijänteelle asti? Kysymykseen liittynyt kartta eri rajausvaihtoehdoista on tässä.
6. Miten suunnittelu ja tiedotus tulee hoitaa jatkossa?

Kysymykset 1-4 olivat esillä kesän ajan, kun hankevetäjä tapasi asukkaita. Tällöin kysyttiin lisäksi: "Mitä mieltä olet luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta?", mutta ymmärrettävästi kysymykseen on ollut aika vaikea ottaa kantaa, koska maisema-aluepäätöksen sisältö ei tuolloin ollut vielä hahmottunut. Haastattelujen kautta vastauksia on saatu yli 20 taloudesta. Haastateltavien joukossa on ollut sekä vakituisia että kesäasukkaita.

Maisemanhoidon kehittämishankkeen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 10.6. ottaa kolmesta suunnittelualueen rajausvaihtoehdosta keskimmäisen (=valtakunnallisesti arvokas maisema-alue laajennettuna aiemmin tehtyjen suunnitelmien uloimmilla rajauksilla) jatkotyöskentelyn pohjaksi, joten asukkaiden kantaa rajaukseen ei enää kyläkierroksella kysytty.

Kyselyn tuloksia.

1. Miten Putkilahden maisema on muuttunut viime vuosikymmen(t)en aikana?

Mitkä muutokset ovat olleet hyviä?

 • Menneinä vuosina suuri osa pelloista oli "pakettipeltoja" eli surkean näköisiä, pusikoituneita ja horsmaa tms. kasvavia. Nyt EU-aikana viljelyn kannalta tilanne hyvä - hoidetut pellot antavat myönteisen kuvan maiseman hoidosta.
 • Aktiivitilat ovat jaksaneet huolehtia peltomaiseman avoimuudesta.
 • Karjan vähenemisen takia peltojen aitaus on lähes loppunut ja maisemaan on tullut avaruutta.
 • Peltojen salaojitus lisääntynyt huomattavasti ja maisemaan on tullut avaruutta.
 • Autoistumisen myötä tiet, myös sivutiet ovat parantuneet. Teitä pidetään kunnossa myös talviaikaan.
 • Maisemanhoitoon kiinnitetään nyt enemmän huomiota kuin takavuosikymmeninä.
 • Kyläseuran romunkeräyksillä saatu nurkkapielet siistimmiksi
Mitkä muutokset ovat olleet huonoja?
 • Maalaistalojen määrä on pudonnut huomattavasti ja vanhoja talousrakennuksia on kadonnut.
 • Autioitumiskehitys, maatiloilla ei ole jatkajia
 • Keskittyminen, yksikkökokojen kasvu, pienipiirteisyyden häviäminen
 • Osa pelloista on metsitetty / metsittynyt
 • Heinä- ja viljaseipäät ovat kadonneet, samoin heinätallit niityiltä. Muovitetut heinä- ja tuorerehupaalit ovat tulleet tilalle.
 • Karjan laiduntaminen on vähentynyt selvästi
 • Metsät ovat tulleet lähemmäksi peltoja. Aiemmin karjan laidunnus piti reunat avoimina.
 • Ojat ja ojanvarsipusikot ovat hävinneet
 • Järvimaisemien sulkeutuminen. Järvien rehevöityminen ja umpeenkasvaminen
 • Yleinen pusikoituminen, kylä- tie- ja vesistönäkymien umpeutuminen. Niittyjen sulkeutu-minen.
 • Metsäaukot rinne- ja lakimetsissä
 • Koulun lakkauttaminen, palvelujen supistuminen. Asukkaiden vanheneminen.
 • Mökittyminen ja rantarakentaminen. Uimarannat hävinneet. Rakennusten sekalaisuus.
 • Vaarun tiepenger. Äänimaisema muuttunut, kun läpikulkuliikenne on lisääntynyt sillan teon myötä
 • Tienpientareet ovat muuttuneet karummiksi
 • Rakennettu perinteiseen maalaismaisemaan sopimattomia tiilitaloja
 • Liikaa sähkö- ja puhelinlinjoja
 • Nykyisen sillan teko Virtasalmeen v. -69 muutti paljon kyläkeskustaa
 • Kylänraitti on muuttunut paljon
 • Vanhat mökit ovat hävinneet

2. Mikä alueella on kaunista / arvokasta? Mitkä ovat alueen ominaispiirteet?

 • Putkilahti on vuorten ympäröimä laakso, johon Päijänne tunkee kapeina salmina ja sokke-loina
 • Päijänteen lahdet, salmet, rantamaisemat
 • Veden pirstoma sokkeloisuus on ainutlaatuista
 • Metsäiset vuoret, jylhyys
 • Vaarunvuori
 • Vaihteleva maasto, vuoret, mäet kukkulat, välissä pellot, perinnemaisemat
 • Edullinen pienilmasto. Aikaisempi kevät
 • Avonaiset pelto- ja järvinäkymät
 • Housu- ja Kettuvuorilta aukeavat näköalat.
 • Maiseman monimuotoisuus- kallioita, vuoria, lehtoja, rantoja ja vastakohtaisuus- villi, karu luonto ja viljelty luonto limittyvät toisiinsa
 • Peltojen ja metsäsaarekkeiden mosaiikki
 • Rehevät lehtopainanteet
 • Kauniit hoidetut pihapiirit
 • Arvokasta on avaruuden tunnun säilyminen.
 • Kylä näyttää hyvältä myös vesiltä katsottuna. Kyläkunnan rakennuskanta -ainakin keskus-tassa - on kunnossa ja hoidettu hyvin.
 • Rakennetut rivitalot istuvat maisemaan. Värien käyttö (talojen ulkomaalaus) on onnistunutta
 • Perinteinen puurakentaminen,
 • Viljellyt pellot, lehmät/lampaat laitumella, lehtipuumetsät
 • Hyvät onkipaikat
 • Luhtaniityt, niiden kulttuuri ja visuaalinen olemus on oleellista Putkilahtea

3. Mitkä kohdat ovat ongelmallisia? Miten niitä voitaisiin hoitaa?

 • Liikaruovikoituminen vaikeuttaa vesille pääsyä ja sulkee peltonäkymiä vesiltä käsin katsot-tuna
 • Vesijättöjen pajukot, jotka sulkevat järvinäkymät. Vaikea hoitaa, koska ei ole tilan omistuk-sessa
 • Karjatilojen väheneminen
 • Maantienvarren pusikoituminen. Pitäisi raivata.
 • Järvien rehevöityminen ja lahtien umpeenkasvu. Rehevöitymisen estäminen. Vesiväylä pi-täisi kunnostaa
 • Rantapusikoita pitäisi raivata
 • Viemärien varret ja pajuttuneet rajaojat pitäisi raivata
 • Tilateiden liittymät liikenneturvallisemmiksi pusikoita raivaamalla
 • Kevyen liikenteen väylä tarvitaan
 • Peltikatot pitäisi maalata
 • Kulttuuri-luontopolku pitäisi kunnostaa
 • Vanha Vaaruntie - pitäisi selvittää vieläkö sen voisi saada liikennöitävään kuntoon
 • Metsäpolut pitäisi huomioida ja säilyttää kulkukelpoisina hakkuissa
 • Pienet peltotilkut ja niityt pitäisi saada hoidettua avoimina
 • Ehkä ongelmia on hieman sivummalla: talousrakennukset vinksallaan, hylättyjä autonromu-ja, käytöstä poistettuja maatalouskoneita ulkosäilytyksessä, perkaamattomia ojanpientareita
 • Veden äärelle rakentaminen on maiseman kannalta ongelmallista.
 • Hoitokeinoina voisi olla kyläläisten ja kesäasukkaiden aito sitouttaminen maisemanhoitoon. Maisemanhoito ei saa olla vain työtä ulkopaikkakuntalaisten ja vierailijoiden silmien iloksi, päähyöty ja -ilo siitä pitää koitua paikkakunnalla pysyvästi asuville.
 • Putkilahdesta ei saa tehdä maisemareservaattia
 • Olisi tiedostettava, että maisemanhoidosta ei ole pelkästään kustannuksia: ojanpientareiden puhtaanapito säilyttää viljelyalan, metsälöiden raivaaminen parantaa puuston kasvua jne.
 • Kaikki asukkaat eivät työn, rahanpuutteen, asenteiden tai muiden syiden vuoksi ole kiinnos-tuneita ympäristön tilasta ja maisema-arvoista. Valistusta ja taloudellista tukea pitäisi antaa kylän asukkaille, jotta maisema-arvojen vaalimisesta tulisi kannattavaa ja tarpeellisena pi-dettyä työtä.
 • Taloja rakennettaessa ja korjatessa pitää vaatia puurakentamista ja maalaismaisemaan sopi-via värejä
 • Joidenkin rakennusten paljaus ja ilmajohtojen hämähäkinverkko häiritsevät lähinäkymiä
 • Pääraitilla näköalan umpeutumiskehitys pitäisi estää
 • Virkistyskäyttöön varattavat alueet pitäisi saada kaavaan

4. Millaisia tarpeita oman lähiympäristösi maisemanhoidossa on? Millaista tukea kaipaat lähimaisemasi hoidossa?

 • Vesakoita pitäisi raivata
 • Vesistön umpeenkasvaminen kylän keskustassa on suurin huolen aihe
 • Ruoppausta, kaislojen poistoa
 • Lampaita talousmetsiin, kanoja pihoihin, maitoa, perunoita, uimarantaa, laituripaikkaa
 • Korospohjaan laivasilta vanhalle paikalle palvelemaan reittiliikennettä ja veneilijöitä
 • Oman pihapiirin kunnossapitäminen (rakennusten kunto, maali, romujen poisto pihoilta...). Jokaisen pitäisi tietää, millaista tukea tähän on saatavissa, nyt hankkeen toimesta ja myö-hemmin esim. EU:n toimesta. Käytännön maisemanhoitotoimet naapureissa ja kylällä saat-tavat antaa vinkkejä omaan maisematyöhön

5. Miten tärkeänä pidät suunnittelualueen rajauksen ulottamista lännessä Päijänteelle asti?

 • Melko tärkeänä
 • Riittää, jos kylän keskusta on suunnittelun kohteena. Alue voi ulottua ison Päijänteen ranta-alueille, jos siellä asuvat maanomistajat ja mökkiasukkaat niin haluavat
 • Jos rahkeet riittävät, niin alueen voi ulottaa Päijänteelle asti
 • Pidän erittäin tärkeänä. Päijänne on oleellinen osa Putkilahtea rajaavaa kehystä. Veneilijät saavuttavat kylän vesireittiä myöten, jolla on matkailullista arvoa
 • Ei ole tarpeen laajentaa aluetta Päijänteen rannoille
 • Suppein rajaus on riittävä
 • Pidän melko tärkeänä, alue selkeytyisi ja toisi lisäpositiivisuutta kyläimagolle. Putkilahden maisema on merkittävä myös Päijänteen suunnasta katsottuna
 • En näe kovinkaan tarpeellisena

6. Miten suunnittelu ja tiedotus tulee hoitaa jatkossa?

 • Tiedotus kannattaa hoitaa perusteellisesti
 • Korpilahti-lehdessä, Putkilahden kylälehdessä, Virran puodissa, kunnantalon mainoksissa, Kärkisten kahvilassa, ilmoitustauluilla, kyselykaavakkeita lehteen, kyläiltoja
 • Mennä paikan päälle neuvottelemaan, mikä paikka kaipaa muutosta
 • Nykyisen suunnitelman mukaisesti
 • Hankevetäjän yhteystiedot näkyviin yhteydenottoja varten

7. Mitä mieltä olet luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamisesta?

 • Maiseman avoimuuden ja näkymien säilyttäminen tärkeää.
 • Suosituksia voi olla. Määräykset eivät saa aiheuttaa haittaa elinkeinolle.
 • Ei liian tiukkoja pakotteita. Täytyy tähdentää, että määräykset eivät saa aiheuttaa merkityk-sellistä haittaa kiinteistönomistajalle.
 • Yleisesti ottaen suhtautuminen myönteistä, kunhan selviää, mitä se käytännössä tarkoittaa
 • Luultavasti maisema-aluepäätös tulee lisäämään alueen arvoa ja pitämään kylän elinvoimai-sena ja tunnettuna.
 • Ei mahdoton ajatus
 • Kielto-sanaa ei saa olla!
 • Ei suurta merkitystä omalta kannalta.
 • Suhtaudun suurella varauksella

Liisa Horppila-Jämsä