www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemanhoitosuunnitelma on valmis

Vuosi sitten käynnistyneen Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeen päätavoitteena on ollut laatia Putkilahteen ajantasainen maisemanhoitosuunnitelma. Työ on nyt valmis ja se tullaan esittelemään kyläläisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille kyläillassa tiistaina 13.4. klo 18 Koulupuistossa.

Putkilahden maisemanhoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa ja sitä voidaan pitää eräänlaisena kylän kehittämisen käsikirjana. Edelleenkin paikat halutaan jättää paremmassa kunnossa seuraavalle polvelle kuin missä kunnossa ne on itse saatu. Maisemanhoito-suunnitelma kokoaa yhteen vanhoista suunnitelmista edelleen kumpuavat tarpeet yhdistettynä uusiin näkemyksiin kylän kehittämisestä.

Havainnollisuuteen on pyritty mm. liitekartalla, johon on koottu Putkilahden maiseman arvoja ja maisemanhoitosuosituksia. Maisemanhoitosuositusten noudattaminen on vapaaehtoista, mutta tietenkin on toivottavaa, että kyläläiset tuntisivat suunnitelman omakseen ja sitoutuisivat sen toteuttamiseen.

Taloudellinen kannustus lisää usein toiminnan mielekkyyttä. Maisemanhoitosuunnitelmassa onkin kattava esitys tuista ja avustuksista, joita yksittäinen maanomistaja voi saada maisemanhoitoon. Lisäksi esitellään erilaisia kylämaiseman hoitoon mahdollisia hankkeita. Maisemanhoitosuunnitelmassa on myös perusteellinen katsaus rakentamisesta Putkilahdessa.

Maisemanhoitohankkeen vetäjä Liisa Horppila-Jämsä.

Maisema-alueen perustamiselle piste
Maisemanhoitosuunnitelma toimii oivana taustaselvityksenä kunnan tulevalle yleiskaavoitustyölle. Kaavoituksen käynnistymisestä Putkilahdessa ei tosin ole kunnassa tehty toistaiseksi lopullista päätöstä.

Hankkeen kolmas tavoite, maisemanhoitosuunnitelman laatimisen ja yleiskaavoituksen edistämisen ohella, oli selvittää löytyykö Putkilahdesta edellytyksiä luonnonsuojelulain mukaisen maisema-alueen perustamiseksi. Tässä vaiheessa hanketta voi todeta, että tämäkin tavoite on saavutettu: on selvinnyt etteivät maisema-alueen perustamisen edellytykset kaikilta osin täyty. Ennen kaikkea puuttuu perustamiseen vaadittava kyläläisten yhteinen tahto.

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeessa tehtiin loppuvuonna 2003 maisema-alueen perustamispäätöksen ensimmäinen epävirallinen versio, jotta tiedettäisiin mistä puhutaan - mitä asioita mahdolliseen päätökseen voisi sisältyä. Maisema-alue voidaan perustaa maiseman olennaisten piirteiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Putkilahden tapauksessa päätös olisi ollut vaikutuksiltaan kevyt: maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen olisi käytännössä riittänyt turvamaan maiseman olennaisten piirteiden säilyttämis- ja hoitamistavoitteet. Hyötynäkökohtina maisema-alueen perustamisessa olisivat olleet Putkilahden tunnettuuden ja erilaisten hankemahdollisuuksien lisääntyminen.

Maisemanhoitohankkeessa ei missään vaiheessa menty niin pitkälle, että perustamispäätösehdotus olisi esitelty kunnassa, saati että päätös olisi jo tehty. Perustamispäätösprosessi olisi voinut edetä vain kyläläisten valtuutuksella. Aloitteen Putkilahden maisema-alueen perustamiseksi olisi pitänyt tulla kylältä, minkä jälkeen kunta olisi voinut käsitellä asian luottamuselimissään ja tehdä perustamispäätösehdotuksen ympäristöministeriölle. Päätösehdotuksesta oltaisiin vielä kuultu asianosaisia ja pyydetty lausunnot.

Vaikka maisema-alueen perustamisesta on säädetty luonnonsuojelulaissa, ei se tarkoita samaa kuin luonnonsuojelualueen perustaminen. Kyse on uudesta kylän kehittämisen välineestä. Uusi voi olla myös pelottavaa. Paikallisia puhutti etenkin mahdollisen maisema-aluepäätöksen vaikutus metsien käsittelyyn. Monessa yhteydessä todettiin se tosiasia, että luonnonsuojelulain mukaisella maisema-alueella toimitaan kuten tähänkin asti eli metsälain ja metsänhoitosuositusten mukaisesti, mutta siitä huolimatta maisema-alueen perustaminen haluttiin kokea enemmän uhkana kuin mahdollisuutena.

Maisemanhoidon kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontui maaliskuun alussa ja katsoi, ettei maisema-alueen perustamisen keskeinen edellytys, asukkaiden yhteinen tahto ja sitoutuminen perustamiseen toteudu. Ohjausryhmä päätti, ettei maisema-alueen perustamisen valmistelua viedä Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeessa eteenpäin.

Maisema on Putkilahden mahdollisuus
Tulevaisuudessa ainoastaan muutos on varmaa ja maaseutu on monien haasteiden edessä. Putkilahdessakin on nähty maatalouden ylä- ja alamäkiä. Kylämaiseman onneksi 1980-90 -lukujen taitteen alamäki ei jatkunut. Putkilahden maisemanhoidon kehittämishankkeessa on etsitty mahdollisuuksia Putkilahden maisemien aktiiviseksi säilyttämiseksi ja hoitamiseksi, mikä on suoraan sidoksissa kylän kehittämiseen. Maisemat eivät säily ilman elinvoimaista kylää.

Juuri nyt on hyvä miettiä, mitä Putkilahden halutaan olevan vaikkapa vuonna 2020 - halutaanko, että kylällä on silloinkin asukkaita, palveluja, toimivaa maataloutta, elämää? Kysymys kuuluu: otetaanko vastaan, mitä aika tuo tullessaan, vai pidetäänkö kehittämisen langat omissa käsissä ja haetaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia? Niitä on tässä hankkeessa haluttu teille tarjota. Poimikaa parhaat päältä!

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2004.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke