www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke

Asukaskyselyn tulokset

Putkilahden maisemanhoidon kehittämishanke järjesti keväällä asukaskyselyn, jolla haettiin tietoa maisemanhoidon suunnittelun ja maisema-alueen perustamistyön taustaksi. Kysely jaettiin touko-kuun kylälehden mukana. Lisäksi kyselyä oli jaossa sekä kylällä että kunnassa. Samoja kysymyksiä pidettiin esillä kesän ajan, kun hankevetäjä tapasi asukkaita. Lomakkeella vastasi 11 ja haastattelujen kautta vastauksia saatiin lisää yli 20 taloudesta.

Asukkaiden vastauksista nousi esiin hyvin samantyyppisiä asioita. Maiseman muutoksista hyvänä pidettiin peltoviljelyn nykytilaa. Takavuosien aallonpohjasta on noustu ja pellot ovat pääasiassa viljeltyjä ja hoidettuja. Huonona muutoksena pidettiin autioitumiskehitystä. Maatiloilla ei ole jatkajia ja erityisesti karjatilojen määrä on romahtanut, mistä taas seuraa pusikoitumista: kylätie- ja vesistönäkymien vähittäistä umpeutumista. Järvien rehevöitymisen ja umpeenkasvun mainitsi vastauksissaan moni ja toivoi samalla vesiväylän kunnostamista.

Lisääntyneeseen rantarakentamiseen ja metsäaukkoihin rinne- ja lakimetsissä kiinnitti moni huomiota. Kun kysyttiin, mikä alueella on kaunista / arvokasta / mitkä ovat alueen ominaispiirteet, vuolaita vastauksia tuli paljon. Pääasiassa kuvattiin Putkilahden maiseman monimuotoisuutta: kallioita, metsäisiä vuoria, lehtoja, rantoja, vesiä ja tähän luonnonmaisemaan saumattomasti liittyvää viljelymaisemaa perinteisine maatila- rakennuksineen.

Kyselyn kysymykset ja vastaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan kyläseuran nettisivuilla ( www.putkilahti.net), tarkalleen tästä. Maisemanhoitohankkeella on nettisivuilla oma mainos, josta napsauttamalla pääsee lukemaan kaikkia muitakin maisema-aiheesta tähän mennessä kirjoitettuja juttuja. Kannattaa käydä tutustumassa!

Kyläläisten näkemykset maisemanhoitosuunnitelman ja jatkotoimien pohjana
Kyselyn ja asukkaiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on ollut hyvä miettiä maisemanhoidon suuntaviivoja. Ajantasaiseen maisemanhoitosuunnitelmaan kirjataan hoitosuosituksia, joiden toteuttaminen on pääosin paikallisten asukkaiden aktiivisuuden varassa ja perustuu vapaaehtoisuuteen.

Maisemanhoidon kehittämishanke alkaa niin ikään poikia maisemanhoitoa toteuttavia jatkohankkeita. Esimerkkinä tästä on jo käynnissä oleva maantien varsien raivaus, josta kerrottiin viime lehdessä. Jatkossa tällaisia yleishyödyllisiä, Putkilahden maisemaa hoitavia ja kylän kehitystä tukevia asioita tulevat olemaan ainakin vesiväylän kunnostus- ja merkintähankkeen eteenpäin vieminen, kulttuuri- ja luontopolkuverkoston kunnostaminen ja Vaarun alueen hoidon ja käytön suunnittelu yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Kaikista viimeksi mainituista on pidetty syksyn aikana neuvotteluja eri osapuolten kesken ja asiat ovat menossa yhteistyössä eteenpäin. Näistä kerrotaan lisää vielä syksyn mittaan.

Maisemanhoidon kehittämishankkeen yhtenä päätavoitteena on ollut selvittää mahdollisuutta perustaa Putkilahdesta luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue. Mitä hyötyä maisema-alueeksi hakeutumisesta olisi? Maisema-alueimago antaisi kylälle erikoisaseman ja olisi jatkossa tae kylän kehittämiselle, eli juuri edellä kuvatuille ja vastaaville maisemanhoitoa toteuttaville hankkeille. Maisema-aluepäätöksen keskeinen sisältö on yhteinen näkemys Putkilahden maiseman olennaisista piirteistä ja tavoitteista niiden säilyttämiseksi. Maiseman olennaiset piirteet ovat juuri niitä, mitä asukkaat kyselyvastauksissaan toivat esiin: metsäiset vuoret, vesistöt, rannat, avoimet peltomaisemat, perinnemaisemat, rakennettu ympäristö sekä kylätiet ja -polut.

Maisema-aluepäätös sisältäisi tavoitteita ja suosituksia olennaisten piirteiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Yksittäisiä maanomistajia koskevia määräyksiä päätökseen ei sisältyisi lainkaan. Ainoat määräykset, joita päätökseen voitaisiin sisällyttää, olisivat maanomistajien etuja turvaavia yleismääräyksiä, joilla voidaan torjua kylämaisemaa ulkopuolelta uhkaavat isot voimalinja- tms hankkeet. Päätöksellä olisi näin ohjaava vaikutus sekä paikallisiin asukkaisiin että viranomaisiin nähden.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 10/lokakuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke